hz ali

programmer
en buyuk sahabelerden.. en genc musluman olan insan olarak bilinir...yuksek zekasi ve ilmiyle insanlara uzun sure faydali olmustur... kur’an i o kadar iyi biiyordur ki resulullah ona "ayakli kur’an" yakistirmasi yapmistir...
magilkaya
"ey ırak milleti! en kötü ve en pis milletsin! eğer şamda bir münafık varsa ırakta 9 münafık vardır." sözünü kendisine yapılan ihanetlerden sonra soylemiş olarak ilgimi çekmiş zat.
kirlisakal
islamı en iyi yaşayanlardan olan, hakkında birkaç ayet inmiş olan ve hz muhammed mustafa resulullah s.a.v efendimizin övdüğü, algılamaktan aciz olduğumuz allah aslanıdır.

hikmet dolu sözleri :
"affetmek fazîlettir. kararlı olmak metâ’dır, sahip olunan maldır. kararsız olmak ise zâyi olmaktır. doğruluk emânet, yalancılık hıyânettir. insâf rahatlık, şer küstahlıktır. emânete hıyânet etmemek, îmândandır, güler yüzlülük ihsândandır. doğruluk kurtarır, yalan felâkete sürükler. kanâat insanı zengin yapar, yerinde kullanılmayan zenginlik azdırır. dünya aldatır, şehvet kandırır. lezzet oyalar, nefsin arzuları alçaltır. hased yıpratır, nefret çökertir.

akıllı kimse, günâhlarını tövbe ile örtendir. cömert, kötülük yapana iyilikle karşılık verendir.

ilim; güzel bir mîrâs, genel bir ni’mettir. insaf, ihtilâfı giderir, ülfeti getirir.

adâlet; îmânın başıdır, ihsânın birleştiği noktadır ve îmânın en yüksek mertebesidir.

âlim; sözü, işine uygun olandır. âlim ilme doymaz.

hikmet; akıllıların bahçesi, ermişlerin mesîresidir, gezinti yeridir.

akıllı; şehvetten uzaklaşan, âhıreti dünya ile değişmeyendir. akıllı, yalnız ihtiyâcı kadar ve delille konuşur, sâdece âhıretinin ıslâhı için çalışır. akıllı, günâhlardan sakınır, ayıplardan uzak durur. cömertlik günâhları siler, kalblere sevgi eker.

câhil; dayakla uslanmaz, nasîhatlerden payını almaz.

ilim; insanı akla götürür, kim ilim öğrenirse akıllanır. ilim; rûhu ihyâ eder, diriltir. aklı aydınlatır, cehâleti öldürür.

zulüm; ayakların kaymasına, ni’metin yok olmasına, milletlerin helâkine sebep olur.

gerçek mü’minin sevgisi, kızması, birşeyi alması, yapması ve terki, hep allah için olur.

kâmil mü’min gizli şükür eder, belâya karşı sabır eder, ümîd hâlinde iken bile korkar.

akıllı kimse, ibâdetle, nefsin arzusuna karşı gelendir. câhil kimse, günâh işleyerek nefsin arzusuna uyandır.

allaha kavuşmak, kötü insanlardan uzak durmakla olur.

ihtiraslı kimse, bütünüyle dünyaya mâlik olsa bile yine fakîrdir.

doğruluk, islâmın direği, îmânın desteğidir.

allahın azâbından korkmak, müttekîlerin, takvâ sahiplerinin nişânıdır.

dînin esâsı, emâneti yerine vermek, sözünde durmaktır.

hased eden dâimâ hastadır, cimri insan, dâimâ fakîrdir.

başa kakan, nefret ateşini körükler.

kanâatkâr olmak, boyun eğme zilletinden daha hayırlıdır.

olgunluk üç şeyde gereklidir: musîbetlere sabır, isteklerde aşırıya kaçmamak ve istiyene vermektir.

yumuşaklık, durulmayı çabuk sağlar ve zor olan şeyleri kolaylaştırır.

âlim, câhili hemen tanır, çünkü daha önce o da câhildi. câhil âlimi tanımaz, çünkü daha önce âlim değildi.

akıl ve ilim, birbirinden ayrılmayan ve zıt olmayan iki kardeş gibidir.

îmân ve hayâ, birbirinden kopmayan bir bütündür.

îmân ve ilim, ikiz kardeş ve birbirinden ayrılmayan arkadaş gibidir.

öfke, tutuşturulmuş bir ateş gibidir. her kim ki öfkesine hâkim olursa, onu söndürür ve her kim onu salıverirse, ilk yanan kendisi olur.

ahmaklık, dermânı bulunmayan bir dert, şifâsı olmayan bir hastalıktır.

allah için kardeş olanların sevgisi, sebebi dâim olduğu için devam eder. dünya için kardeş olanların sevgisi, sebebi devam etmediği için, kısa sürer, bir an gelir son bulur.

akıllı, sustuğu vakit tefekkür, konuştuğu vakit zikir eder, baktığı vakit de ibret alır.

kendisi amel etmeksizin allah yoluna çağıran kişi, oksuz yaya benzer.

sükût, sana vakar kazandırır ve seni özür dileme zahmetinden kurtarır.

ihtiras, gâfillerin kalbinde şeytanların sultânıdır.

hasedcilerin en ehveni, hased ettiği kişinin elindeki ni’metlerin yok olmasını ister.

ilim, insanı allahın emrettiği şeylere götürür, zühd ise o şeylere erişilmesini kolaylaştırır.

korkaklık, ihtiras ve cimrilik, allaha karşı kötü zannın bir araya getirdiği kötü arkadaşlardır.

mal, harcandığı kadar sâhibine ikrâmda bulunur. kişinin yaptığı cimrilik kadar ona ihânet eder.

fakîh öyle biridir ki, insanları allahın rahmetinden ümitsizliğe düşürmez ve onları allahın rahmetinden yüz çevirtmez.

mal ve çocuklar, dünya hayâtının zînetidirler. sâlih amel de, dünyadan âhırete götürülen mahsûldür.

allah için seven bir kardeş, en yakından daha yakın, anne ve babalardan daha merhametlidir.

amel eden câhil kişi, yoldan başka yerde yürüyen gibidir. bu yürüyüşü ona, ihtiyâcından uzaklaşmaktan başka birşey kazandırmaz.

insan, sözü ile tartılır veya işi ile değerlendirilir. seni zînet yönünden ağır getirecek şeyi söyle ve kıymetini artıracak şeyi yap.

yalancı, sözünde suçludur, isterse delîli kuvvetli ve ağzı lâf yapan biri olsun.

istişâre, danışma sana rahatlık, başkasına yorgunluktur.

dünya mü’minin hapishânesi, ölüm hediyesi, cennet de varacağı yerdir.

dünya kâfirin cenneti, ölüm korkulu rü’yâsı, cehennem de varacağı son duraktır.

allaha tâatle uğraşmak en kârlı iş, doğru konuşan dil ise, en güzelidir.

gaddarlık, herkes için kötü bir şeydir. şan, şeref sâhibi ve büyük zâtlar için daha çirkindir.

takvâ, dîni ıslâh, nefsi muhâfaza eder ve mürüvveti süsler.

akıllı; alçak dünyadan el çeken, cennet-i a’lâya göz dikendir.

sabır en güzel huy, ilim en şerefli süs eşyasıdır.

kalblerin gafletine, gözlerin uyanık olması fayda vermez.

sıkıntıya düşmeden önce emniyet tedbirini alan kimse, ayağını sağlam yere basmış olur.

sabır, insanın başına gelene katlanması demektir. onu kızdırana karşı da kendisine hâkim olmaktır.

korku kaderi değiştirmez, yalnız sevâbın yok olmasına sebep olur.

ihtiras, rızkı artırmaz.

kârlı olan, dünyayı âhıretle değiştirendir.

cimri, dünyada kendi nefsine cömert davranmaz, bütün malını mîrâsçılara vermeye râzı olur.

mal, sâhibini dünyada yükseltir, âhırette alçaltır.

hased, bir dert ve hastalık olup, hased eden veya olunan helâk olmadıkça çâresi bulunmaz.

günâhlar birer dert olup, devâsı istigfârdır.

sabır iki kısımdır: sevmediğin şeye sabretmek ve sevdiğin şeye sabretmek.

sabır, en güzel îmân kisvesi ve insanların en şerefli ahlâkıdır.

şek ,şüphe, yakîni bozar, îmânı yok eder.

mürüvvet; insanın, kendisini lekeleyecek şeylerden kaçınması ve güzellik kazandıracak şeylere yaklaşmasıdır.

cömertlik ve cesâret, şerefli maksatlar olup, allahü teâlâ bunları sevdiği ve denediği kişilere ihsân eder.

sıkıntıya karşı sabır etmek, bolluk ânındaki âfiyetten daha efdaldir.

akıllı, iyiliklerini canlandıran, kötülüklerini öldürendir.

tûl-i emel, fazla yaşama arzusu, serâb gibidir, bunu gören su sanıp aldanır.

iyiliği tamamlamak, yeniden başlamaktan daha hayırlıdır.

kendi nefsinden râzı olan, aldanmıştır. ona güvenen, mağrûr ve yolunu şaşırmıştır.

gerçek dost, ayıbını görüp nasîhat eden, gıyâbında seni koruyan ve seni kendisine tercîh edendir.

ahmaklık; herşeyi fuzûliymiş gibi hiçe saymak ve câhil insanlarla arkadaşlık kurmaktır.

allah için dost olan, kişiye doğru yolu gösteren, fesattan uzaklaştıran ve ibâdetlerinde yardımcı olandır.

ilim, maldan daha hayırlıdır. ilim seni, sen de malı korursun.

fazîlet; çok mal ve büyük işlerle değil, güzel kemâliyet ve hayırlı işlerle olur.

islâmiyet, teslimiyettir. teslimiyet, yakîndir. yakîn, tasdîktir. tasdîk, ikrârdır. ikrâr, edâdır, yerine getirmektir. edâ ise ameldir.

fazîlet, en iyi maldır. cömertlik, en güzel mücevherdir. akıl, en güzel zînettir. ilim, en şerefli meziyettir.

adâlet, halkın dirliği ve düzeni, idârecilerin süsü ve güzelliğidir.

akıllı kimse; dilini kötü söz ve gıybetten koruyan, mü’min; kalbini şek ve şüpheden temizleyendir.

iyilikle emretmek, insanların en fazîletli amelleridir.

iffet; nefsin koruyucusu ve kinlerden paklayıcıdır.

sabır iki kısımdır; belâya sabır iyi ve güzeldir. bundan daha güzeli, harâmlara karşı sabırdır.

harâmlardan çekinmek, akıllıların şânı, şereflilerin tabiatındandır.

allah korkusundan dolayı göz yaşı dökmek, kalbi nûrlandırır. tekrar günâh işlemekten insanı korur.

yaptığı günâh bir işle öğünmek, o günâhı yapmaktan daha kötüdür.

ârifin, yüzü nûr ve tebessüm, kalbi korku ve hüzün doludur.

dünya; güzel, aldatıcı ve geçici bir serâb, çabuk yıkılan bir dayanaktır.

sevgi, kalblerin birbirine yakınlaşması ve rûhların ünsiyetidir.

yumuşaklık, öfke ateşini söndürür. hiddet ise öfke ateşini körükler.

mü’min, baktığında ibret alır. bir şey verilirse, şükür eder. musîbet ve belâya uğrayacak olursa, sabır eder. konuşacak olursa, allahü teâlâyı hatırlatır.

akıl, mü’minin dostu; ilim, vezîri, sabır, askerlerinin komutanı ve amel ise silâhıdır.

îmân ile amel, ikiz kardeş olup, birbirinden ayrılmazlar.

hased edenin sevgisi sözlerinde görülür. kinini işlerinde gizler. adı dost, fiili düşmancadır.

yumuşak başlı olanlar; en sabırlı, derhal affedici ve en güzel huylu olan kimselerdir.

allahü teâlâdan hayâ etmek, insanı cehennem azâbından korur.

gaflet, insana gurûr getirir, helâke yaklaştırır.

mü’min, dünyaya ibret gözü ile bakar. ihtiyâcı için karnını doyurur. dünyadan konuşulduğu vakit, nefret ve tenkid kulağı ile dinler.

fazîlet, gücü yettiğinde affetmektir.

hayâ ve cömertlik, ahlâkların en efdalidir.

kötü insan, hiç kimseye iyi zan beslemez. çünkü o, herkesi kendisi gibi görür.

kâmil olan kimse, aklı, arzu ve isteklerine galip gelendir.

söz ilâç gibidir. azı faydalı, çoğu zararlıdır."

hakkında daha fazla bilgi için :http://menba.org/?i=2&f=11&m_id=101&t=allah%fdn%20arslan%fd%20ve%20res%fblullah%fdn%20d%e2m%e2d%fd:%20hz.%20al%dd%20b%ddn%20eb%ce%20t%c2l%ddb#;
nitratex
zulfikar ın sahibidir.la fetta illa ali la seyfa illa zülfikar.. aliden başka yiğit zülfikardan başka kılıç yoktur anlamına gelir.
watersky
ilk müslümanlardan olup s.a.v’nin amcası ebu talibin oğludur.hz.fatıma ile evlenmiş ve peygamber soyu çocukları hz.hasan ile hz.hüseyin’den devam etmiştir.son halifedir ve söylemiş olduğu birçok söz hayat basamaklarında bize yol gösterici niteliktedir...
bektasia
adına çok güzel deyişler yazılan zat-ı muhteremdir.

"kün!" deyince var eyledi on sekiz bin alemi
şah-ı merdan cûşa geldi, sırrın aşikar eyledi:
"yağmuru yağdıran benim" deyi ömer’e söyledi
ol demde şimşek balkıyıp yedi sema gürledi
hem sakidir, hem bakidir nur-ı rahman’ın ali
yetiş carımıza kurtar meded mürüvvet ya ali
ömer vardı hak muhammed katına dedi: "eyle beyan,
......
"hem evveli, hem ahiri, her şeye kadir" dedi
ali’ye şirk koşanlar mutlaka kafir" dedi

http://www.youtube.com/watch?v=vqw_-ly63im
benduruyorumsebagitti
bir, kul himmet türküsünde:

sabahın seher vaktinde
ali’yi gördüm ali’yi
yüzümü dizine sürdüm
ali’yi gördüm ali’yi

ali’yi gördüm meşede
kırk mum yanar bir şişede
yedi iklim dört köşede
ali’yi gördüm ali’yi

ali’yi gördüm çağında
güller açar dost bağında
musa ile tur dağı’nda
ali’yi gördüm ali’yi

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol